Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 12 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho C, D là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD. Hãy so sánh AD và BC.

Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 12 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho C, D là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD. Hãy so sánh AD và BC.

Đề bài

Cho C, D là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD. Hãy so sánh AD và BC.

Lời giải chi tiết

 

Trường hợp 1: C nằm giữa A và D (hình A)

Ta có C nằm giữa A và D nên (AD = AC CD)

Và D nằm giữa C và B nên (BC = BD CD)

Mặt khác theo đầu bài ta có: (AC = BD). Do đó (AD = BC)

Trường hợp 2: D nằm giữa A và C (hình B)

Ta có D nằm giữa A và C nên (AC = AD CD)

Và C nằm giữa D và B nên (BD = BC CD)

Mặt khác theo đầu bài ta có: (AC = BD). Do đó (AD = BC)

Bình luận