Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 18 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A với OA = 6cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3 cm, trên tia AB lấy điểm C với AC = 4 cm. Tính các đoạn AB và BC.

Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 18 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A với OA = 6cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3 cm, trên tia AB lấy điểm C với AC = 4 cm. Tính các đoạn AB và BC.

Đề bài

Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A với OA = 6cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3 cm, trên tia AB lấy điểm C với AC = 4 cm. Tính các đoạn AB và BC.

Lời giải chi tiết

 

Ta có Ox và Oy là hai tia đối nhau, A ( in ) tia Ox, B ( in ) tia Oy

Do đó OA và OB là hai tia đối nhau => O nằm giữa A và B

Nên (AB = OA OB.) Do đó (AB = 6 3 = 9; (cm))

Trên tia AB có hai điểm C và B mà (AC < AB ;(4cm < 9cm)) nên C nằm giữa A và B

Ta có: (AC BC = AB). Do đó (BC = AB – AC = 9 – 4 = 5 (cm))

Bình luận