Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 3 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho hai đường thẳng m, n cắt nhau tại O. Lấy hai điểm M, N thuộc đường thẳng m sao cho đoạn thẳng MN không cắt đường thẳng n.

Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 3 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho hai đường thẳng m, n cắt nhau tại O. Lấy hai điểm M, N thuộc đường thẳng m sao cho đoạn thẳng MN không cắt đường thẳng n.

Đề bài

Cho hai đường thẳng m, n cắt nhau tại O. Lấy hai điểm M, N thuộc đường thẳng m sao cho đoạn thẳng MN không cắt đường thẳng n. Lấy hai điểm P và Q thuộc đường thẳng n sao cho đoạn PQ cắt đường thẳng m như hình 14. Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng ?

A. 2 ;                   B. 4 ;                             

C. 6 ;                   D. 10.

Lời giải chi tiết

Có 6 đoạn thẳng là: PO, PQ, OQ, ON, OM, NM.

Vậy chọn C

Bình luận