Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 5 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB với AB = 8cm, AO = 2cm.

Luyện tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 5 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB với AB = 8cm, AO = 2cm.

Đề bài

Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB với (AB = 8cm, AO = 2cm.)

a) Tính OB.

b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính đoạn thẳng AM.

Lời giải chi tiết

 

a) O thuộc đoạn thẳng AB mà OA < AB (2cm < 8cm). Nên O nằm giữa A và B

Ta có: (OA OB = AB)

(  Rightarrow  OB = AB – AO = 8 – 2 = 6 (cm))

b) M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Do đó: (OM = MB = dfrac{{OB} }{ 2} = dfrac{6}{2} = 3(cm))

Ta có M nằm giữa A và B. Do đó (AM MB = AB)

Nên (AM 3 = 8) (Rightarrow  AM = 8 – 3 = 5 (cm))

Bình luận