Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 6 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Đố : Đố em trong hình 22 : những điểm nào thuộc đường thẳng x ; những điểm nào thuộc đường thẳng y (có thể dùng thước thẳng để kiểm tra).

Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 6 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Đố : Đố em trong hình 22 : những điểm nào thuộc đường thẳng x ; những điểm nào thuộc đường thẳng y (có thể dùng thước thẳng để kiểm tra).

Đề bài

Đố : Đố em trong hình 22 : những điểm nào thuộc đường thẳng x ; những điểm nào thuộc đường thẳng y (có thể dùng thước thẳng để kiểm tra).

Lời giải chi tiết

Điểm A và D thuộc đường thẳng x

Điểm A và C thuộc đường thẳng y

Bình luận