Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Bài 6 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hai đường thẳng m, n và hai điểm A, B sao cho : điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n, điểm B thuộc đường thẳng n nhưng không thuộc đường thẳng m. Sử dụng kí hiệu để biểu diễn quan hệ đó.

Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 6 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Vẽ hai đường thẳng m, n và hai điểm A, B sao cho : điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n, điểm B thuộc đường thẳng n nhưng không thuộc đường thẳng m. Sử dụng kí hiệu để biểu diễn quan hệ đó.

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng m, n và hai điểm A, B sao cho : điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n, điểm B thuộc đường thẳng n nhưng không thuộc đường thẳng m. Sử dụng kí hiệu để biểu diễn quan hệ đó.

Lời giải chi tiết

 

(eqalign{  & A in m,A in n  cr  & B in n,B notin m cr} )

Bình luận