Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Câu 3 trang 12 Sinh lớp 10 Nâng cao: Hãy viết tên khoa học của hổ cho biết hổ thuộc loài tigris, thuộc chi Felis

Câu 3 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật.

Đề bài

Hãy viết tên khoa học của hổ cho biết hổ thuộc loài tigris, thuộc chi Felis và tên khoa học của sư tử cho biết sư tử thuộc loài leo, thuộc chi Felis.

Lời giải chi tiết

Tên khoa học của hổ là Felis tigris, tên khoa học của sư tử là Felis leo.