Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

Câu 7.10 trang 49 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Các vạch trong dãy Lai-man thuộc miền nào trong các miền sau

Các vạch trong dãy Lai-man thuộc miền nào trong các miền sau ?. Câu 7.10 trang 49 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Các vạch trong dãy Lai-man thuộc miền nào trong các miền sau ?
A. Miền hồng ngoại
B. Miền ánh sáng nhìn thấy
C. Miền tử ngoại
D. Một phần nằm trong miền ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong miền tử ngoại
Giải
Chọn đáp án C