Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Câu 8.41 trang 80 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao: Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được

Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch:. Câu 8.41 trang 80 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 53. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch: (NaCl,N{H_4}Cl,AlC{l_3},FeC{l_2},CuC{l_2},{left( {N{H_4}} right)_2}S{O_4})?
A. Dung dịch (BaC{l_2}).             
B. Dung dịch (Ba{left( {OH} right)_2}.)
C. Dung dịch NaOH .             
D. Quỳ tím.
Đáp án B