Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Hoạt động 1 trang 168 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Với A, B là hai điểm đã cho, dùng thước thẳng và bút để vẽ đoạn thẳng AB.

1. Đoạn thẳng – Hoạt động 1 trang 168 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Với A, B là hai điểm đã cho, dùng thước thẳng và bút để vẽ đoạn thẳng AB.

Đề bài

Với A, B là hai điểm đã cho, dùng thước thẳng và bút để vẽ đoạn thẳng AB.

 

Lời giải chi tiết

Dùng thước thẳng và bút để vẽ đoạn thẳng AB với A, B đã cho như sau:

– Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B

– Dùng đầu bút vạch từ A đến B

Bình luận