Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Hoạt động 2 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho đường thẳng d và một điểm A không thuộc d. Hãy vẽ điểm A’ sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AA’.

1. Đối xứng trục – Hoạt động 2 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Cho đường thẳng d và một điểm A không thuộc d. Hãy vẽ điểm A' sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AA'.

Đề bài

Cho đường thẳng d và một điểm A không thuộc d. Hãy vẽ điểm A' sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AA'.

Lời giải chi tiết

Bình luận