Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Hoạt động 2 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Quan sát thước đo mực nước trong giếng trên đồi ở hình 2, em thấy phía trước các số chỉ mực nước thấp hơn mặt đất có ghi dấu gì ? Em hãy giải thích tại sao.

1. Làm quen với số nguyên âm – Hoạt động 2 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Quan sát thước đo mực nước trong giếng trên đồi ở hình 2, em thấy phía trước các số chỉ mực nước thấp hơn mặt đất có ghi dấu gì ? Em hãy giải thích tại sao.

Đề bài

Quan sát thước đo mực nước trong giếng trên đồi ở hình 2, em thấy phía trước các số chỉ mực nước thấp hơn mặt đất có ghi dấu gì ? Em hãy giải thích tại sao.

Lời giải chi tiết

Các số chỉ mực nước thấp hơn mặt đất lần lượt là 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m được ghi thành -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7.

Bình luận