Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc theo mẫu.

Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc theo mẫu.. Giải bài tập bài 2 trang 70 SGK Lịch sử 6

Đề bài

Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc theo mẫu.

dựa vào những kiến thức đã học để trả lời.

*Bảng thống kế các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kì Bắc thuộc