Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Luyện tập 7 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Tính kích thước của một thùng giấy ở hình bên, biết rằng chiều rộng của thùng bằng x, chiều cao kém chiều rộng 1 cm, chiều dài hơn chiều rộng 9 cm, thể tích của thùng bằng

Luyện tập – Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử – Luyện tập 7 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Tính kích thước của một thùng giấy ở hình bên, biết rằng chiều rộng của thùng bằng x, chiều cao kém chiều rộng 1 cm, chiều dài hơn chiều rộng 9 cm, thể tích của thùng bằng

Đề bài

Tính kích thước của một thùng giấy ở hình bên, biết rằng chiều rộng của thùng bằng x, chiều cao kém chiều rộng 1 cm, chiều dài hơn chiều rộng 9 cm, thể tích của thùng bằng 72 cm3.

 

Lời giải chi tiết

Thể tích của thùng giấy là (xleft( {x 9} right)left( {x – 1} right)) hay (72c{m^3})

Do đó, ta có

(eqalign{  & xleft( {x 9} right)left( {x – 1} right) = 72  cr  & ,,,,left( {{x^2} 9x} right)left( {x – 1} right) – 72 = 0  cr  & {x^3} – {x^2} 9{x^2} – 9x – 72 = 0  cr  & ,,,,,,,,,,,{x^3} 8{x^2} – 9x – 72 = 0  cr  & ,,,,,,,,{x^2}left( {x 8} right) – 9left( {x 8} right) = 0  cr  & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( {x 8} right)left( {{x^2} – 9} right) = 0  cr  & ,,,,,,,left( {x 8} right)left( {x – 3} right)left( {x 3} right) = 0 cr} )

(x 8 = 0) hoặc (x – 3 = 0) hoặc (x 3 = 0)

(x =  – 8) hoặc (x = 3) hoặc (x =  – 3)

Vì chiều rộng của thùng là số dương nên (x = 3)

Vậy chiều rộng của thùng bằng 3cm, chiều cao 2cm và chiều dài 12cm.

Bình luận