Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

Bài 6. Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX – Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh, Pháp, Đức, Mĩ..

– Thuộc địa của Anh: Niu Di-lân, O-xtrat-li-a, Ấn Độ, Ai Cập, xu-đăng, Nam Phi, Ca-na-đa,…

– Thuộc địa của Pháp: An-giê-ri, Tuy-ni-di, Ma-rốc, Ma-đa-ga-xoa, Việt Nam,…

– Thuộc địa của Đức: Đông và Tây Phi.

– Thuộc địa của Mĩ: Phi-lip-pin.